pic1 30082023วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นางเพ็ญแข สายเชื้อ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เข้าตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รอบที่ 2 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายนายนิธิวัชร์ รัดแรง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ และผลสำเร็จของการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าวอินโฟกราฟิก