pic2 30082023วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ร่วมกัน ปฏิบัติงานตามโครงการ"การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ " โดยตรวจต่ออายุ ฟาร์มสุกร ในพื้นที่อำเภอ วัดสิงห์จังหวัดชัยนาท  

ภาพข่าวอินโฟกราฟิก