pic2 18092023วันที่ 18 กันยายน 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง เข้าร่วมดำเนินการตรวจรับรอง พิจารณาและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) สำหรับที่พักซากสัตว์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ บริษัท ดับบลิว ที เอส ฟู้ดส จำกัด  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และบริษัท ไทยซัมมิทมาร์เก็ตติ้ง จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี