pic6 18092023วันที่ 18 กันยายน 2566 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีและด่านกักกันสัตว์สระบุรี เข้าตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ระดับ A (ต่ออายุ) ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ฟาร์ม