pic1 21092023วันที่ 21 กันยายน 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง เข้าร่วมดำเนินการตรวจรับรอง พิจารณาและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) สำหรับที่พักซากสัตว์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี