pic1 22092023วันที่ 22 กันยายน 2566  สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ ของนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting)