pic1 22092566วันที่ 22 กันยายน 2566 สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมติดตามรับฟังนโยบายและแนวทางขับเคลื่อน งานด้านปศุสัตว์ ของนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งในการมอบนโยบายครั้งนี้ นี้รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีได้มอบนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยได้เน้นย้ำการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอ รักษาเสถียรภาพด้านราคา การดูแลและพัฒนาด้านคุณภาพมาตรฐาน ร่วมกับการวางแผนข้อมูลสารสนเทศและ การบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  โดยปศุสัตว์เขต 1 ร่วมต้อนรับนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้บริหาร ณ สหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เพื่อร่วมรับฟังบรรยายสรุปจากสหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี รวมถึงเดินทางไปตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร ของนายสมเจตน์ กลิ่นประทุม

ภาพข่าวอินโฟกราฟิก