pic1 25092023วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเสริมศักยภาพแหล่งน้ำพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินพร้อมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 16 หน่วยงาน และร่วมชมนิทรรศการ ณ อาคารศาลพระมิ่งขวัญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพข่าวอินโฟกราฟิก