pic8 28092023นาย​สัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และอาสาจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และสัตวแพทย์ในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฯ ตามกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2566 (World Rabies Day 2023) ในช่วงวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และกิจกรรมชุมชนคนรักหมา 4 ขา หน้าเซเว่น  โดยมีผลการดำเนินงาน ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน สุนัข จำนวน 4 ตัว แมว จำนวน 33 ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 37 ตัว มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ จำนวน 22 ราย ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้เข้ารับบริการในการดูแลสัตว์หลังการผ่าตัดทำหมัน และการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี รวมทั้งมีอาหารสุนัขและแมวแจกให้กับผู้นำสัตวเลี้ยงมารับบริการอีกด้วย