pic1 28092023วันที่ 28 กันยายน 2566 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นางเพ็ญแข สายเชื้อ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ประจำปี 2567 เขตตรวจราชการส่วนกลาง และเขตตรวจราชการที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 4 สาขา ดังนี้
1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
2. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
4. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

ภาพข่าวอินโฟกราฟิก