photo2 08032024วันที่ 8 มีนาคม 2567 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าตรวจติดตาม ทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ร่วมกับเจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงกันทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต ผลจากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567 พบว่าสัตว์ในทะเบียนเป็นโค จำนวน 82 ตัว และกระบือ จำนวน 4 ตัว รวมทั้งสิ้น 86 ตัว