photo2 18032024วันที่ 18 มีนาคม 2567 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม ตรวจติดตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรคในโคนม ได้แก่ โครงการสำรวจความชุกและตรวจติดตามระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม และโครงการเฝ้าระวังและกำจัดโรคบรูเซลลาในโคนมโดยวิธีการตรวจคัดกรองน้ำนมดิบ พื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโคนมให้กับเกษตรกรและศูนย์รับน้ำนมดิบ