photo4 13032024วันที่ 13 มีนาคม 2567 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ตรวจติดตามปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 2 ฟาร์ม ในตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผลการตรวจ ไม่พบข้อบกพร่อง ฟาร์มยังคงปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของปศุสัตว์อินทรีย์

ภาพข่าวอินโฟกราฟิก