photo1 12032024วันที่ 12 มีนาคม 2567  สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าตรวจติดตาม ทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ร่วมกับเจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงกันทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต ผลจากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 พบว่าสัตว์ในทะเบียนเป็นโค จำนวนทั้งสิ้น 39 ตัว