photo3 25032024วันที่ 25 มีนาคม 2567 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ตรวจติดตามปศุสัตว์อินทรีย์ ในตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ผลการตรวจ ไม่พบข้อบกพร่อง ฟาร์มยังคงปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของปศุสัตว์อินทรีย์