photo4 27032024วันที่ 27 มีนาคม 2567  สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่าย ร่วมอำนวยการ ชุดตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ระดับเขต สนับสนุนเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการปฏิบัติงานวันนี้ได้รับเกียรติจากนายวุฒิพงศ์ เนียมหอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะทำงานชุดตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ระดับเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สอบถามถึงปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้