photo3 26032024วันที่ 26 มีนาคม 2567 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดการการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ต่อไป