photo1 26032024วันที่ 26 มีนาคม 2567 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่าย ร่วมอำนวยการ ชุดตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ระดับเขต สนับสนุนเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 คัน ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2567 โดยมีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นหัวหน้าทีมในการปฏิบัติงานครั้งนี้