photo2 02032024ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2567 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม ระดับปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมทินิดี โฮเทล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยนายสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และด่านกักกันสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 จำนวนรวมทั้งสิ้น 18 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมบรรยายและ ถ่ายทอดประสบการณ์ ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา ร่วมกับวิทยากรจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความรู้และทักษะทางระบาดวิทยาที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะนำไปใช้สอบสวนโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการสอบสวนโรค ตามที่กรมปศุสัตว์มอบหมายในลำดับต่อไป