photo4 04042024ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตรวจรับรองฟาร์มสุกรปลอดโรคในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ฟาร์มสุกรขุนปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย อ.เมืองลพบุรี จำนวน 1 ฟาร์ม ฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ อำเภอหนองม่วงและ อำเภอชัยบาดาล จำนวน 3 ฟาร์ม แบ่งเป็น ขอใหม่ระดับ A จำนวน 2 ฟาร์ม ขอใหม่ระดับ B จำนวน 1 ฟาร์ม ผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง