photo2 09042024วันที่ 9 เมษายน 2567 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นายสุชาติ ยี่สาคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Conference เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรม ดังนี้
1.โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
2.กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
3.กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ
4.กิจกรรมบริการด้านสุขภาพสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ