photo3 09042024วันที่ 9 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (GMP) ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผลการตรวจ ไม่พบบกพร่องที่ต้องให้ผู้ประกอบการแก้ไข และมีข้อแนะนำเพื่อให้ปฏิบัติได้ดี ยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการรับทราบและรับข้อเสนอแนะไปปฏิบัติพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด GMP ต่อไป