photo1 20052024ระหว่างวันที่​ 20-21 พฤษภาคม​ 2567​ สัตวแพทย์​หญิง​ ขนิษฐา​ ธิติดิลก​รัตน์​ ป​ศุสัตว์เขต​1​ มอบ​หมา​ยให้​ส่วน​ส่งเสริม​และ​พัฒนาการ​ปศุสัตว์​ ออกติดตามงานโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกร ทั้งด้านการผลิต การตลาด การแปรรูป ให้มีความเข้มแข็ง และได้มาตรฐาน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้แก่ผู้สนใจ ต่อไป
1. ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เข้าติดตามงาน กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง และปศุสัตว์อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
2. ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ติดตามงาน กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี