photo3 21052024วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สัตวแพทย์​หญิง ขนิษฐา ธิติดิลก​รัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ Thailand Buffalo Heritage ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Zoom Conference โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงานตามโครงการ Thailand Buffalo Heritage ในด้านการจัดเตรียมสถานที่ การจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา