photo4 23052024วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าตรวจติดตามทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีท่านปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมตรวจสอบทะเบียนสัตว์ในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงกันทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต ผลจากการตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 พบว่า สัตว์ในทะเบียน มีโคจำนวน 103 ตัว กระบือ จำนวน 57 ตัว รวมทั้งสิ้น 160 ตัว