แบบองค์ประกอบพื้นฐานของการนำเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ (นายชญานนท์ มหันตเกียรติ)