รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564