รายงานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564