สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  เดือนตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  เดือนพฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  เดือนธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  เดือนมกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  เดือนกุมภาพันธ์  2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  เดือนมีนาคม  2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  เดือนเมษายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  เดือนพฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  เดือนมิถุนายน  2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  เดือนกรกฎาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  เดือนสิงหาคม  2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565  เดือนกันยายน  2565