สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  เดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  เดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  เดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  เดือนมกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  เดือนกุมภาพันธ์  2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  เดือนมีนาคม  2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  เดือนเมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  เดือนพฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  เดือนมิถุนายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  เดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  เดือนสิงหาคม  2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564  เดือนกันยายน  2564