pic2 12112021ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้เข้าตรวจเยี่ยมนิเทศศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและฟาร์มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ที่มีผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบ ค่า SCC สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดในการเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่กำหนด scc ไม่เกิน 500,000 เซลล์/ลบ.ซม. ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด สมาชิก 5 ราย เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบให้มีคุณภาพสูง เกิดการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในการผลิตน้ำนมโคให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน