pic1 15112021เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์,ชุดเฉพาะกิจพญาไท,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญและป่าโมก ดำเนินการตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ผลิตไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้  1. แหลมทองฟาร์มอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  2. ฟาร์มบริษัทคิวเอ้กส์(2020) จำกัด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง