แผนพัฒนาด้านปศุสัตว์


แผนพัฒนาด้านปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 พ.ศ. 2563 - 2565 
โดยคณะทำงานยุทธศาตร์รายชนิดสัตว์พื้นที่เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์