ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565


คลิกอ่านรายละเอียด