ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 2  พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

คลิกอ่านรายละเอียด