ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สนามและการฝึก เต็นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สนามและการฝึก เต็นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์     คลิกอ่านรายละเอียด