ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 กลุ่ม (จำนวน 41 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 1 วัสดุเวชภัณฑ์ยาสลบ    คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 2 ยานำสลบและอื่นๆ       คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 3 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดทำหมัน  คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 5 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป (พิเศษ)  คลิกอ่านรายละเอียด