ร่างประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 4 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

ข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือเสนอแนะ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาฯ     คลิกอ่านรายละเอียด