รู้ทัน ป้องกัน ASF  โดยผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต  พูนเพิ่ม  ทีม วิชาการ "หมอหมู" เกษตรศาสตร์
เอกสารประกอบการบรรยาย1 
เอกสารประกอบการบรรยาย2

Critical Control Point และBiosecurity ภาคปฏิบัติ  สำหรับฟาร์มเพื่อรับมือ ASF 
โดยนายศราวุฒิ ทองเจียว ผู้จัดการฝ่ายวิชาการอาวุโส  บริษัท เวท โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

เอกสารประกอบการบรรยาย

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  โดยนายประกิต บุญพรประเสริฐ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เอกสารประกอบการบรรยาย