การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556-2560 สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1