pic9 07022022เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เข้าตรวจรับรองพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท จังหวัดชัยนาท