pic15 07022022เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 25565 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่และ GAP ฟาร์มไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ ของบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ฟาร์มเขาปรางค์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี