pic3 15022022เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาและสารตกค้างในสัตว์ ติดตามผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ปีงบประมาณ 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนด