pic17 0809032022ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม พื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 1 ปฏิบัติงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ประจำเดือนมีนาคม 2565 เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเเละส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ