pic26 20052022เมื่อวันที่​ 20 พฤษภาคม​ 2565​​ นายสัตวแพทย์ประภาส​ ภิญโญ​ชีพ​ ปศุสัตว์​เขต​ 1 ได้มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโค พื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 1 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์​ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์​ เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร​ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต​ 1 เข้าร่วมตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่​ 1

1. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ซับกระดาน จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำฝนฟาร์ม
3. บริษัท ซีพี ฟาร์มโคนมวังม่วง ประเทศไทย
4. ฟาร์มโคนมสาธิต อสค ภาคหลาง สระบุรี
5. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค พระพุทธบาท จำกัด
6. สหกรณ์โคนม-ปศุสัตว์วิหารแดง จำกัด
7. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด

คงเหลือศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 1 ศูนย์

ผลรวมสะสม ตรวจสอบแล้ว 40 ศูนย์ฯ  เท่ากับ 97.56%