pic25 3031082022สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยนางเพ็ญแข สายเชื้อ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นำเสนอผลงานเด่นในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1  ในงานประชุม”โครงการปศุสัตว์ก้าวหน้า สู่ทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตว์ไทย “ ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครฯ โดยมีนายวินัย นาเอก สัตวแพทย์อาวุโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี นำเสนอผลงาน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์แพะบางบัวทอง ผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจ สู่ผลิตภัณฑ์ Hi-end” และปศุสัตว์เขต 1 ได้มอบของที่ระลึกให้แก่อธิบดีกรมปศุสัตว์ด้วย