pic7 09092022          วันที่ 9 ก.ย. 2565 น. เวลา 10.00 น. สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 น.สพ.ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี นายประสพโชค เสวกพันธุ์ ปศุสัตว์อำเภอพระพุทธบาท และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพุกร่าง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระพุทธบาท เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ สถานการณ์น้ำหลากเข้าท่วมฟาร์มไก่ ม.2 ต.พุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยดำเนินการช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์ที่รอดชีวิต ประเมินความเสียหาย มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในนามมูลนิธิปศุสัตว์พัฒนา จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์

          สืบเนื่องจาก เมื่อเวลา 19.15 น. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้รับแจ้งจากนายอนันต์ เรืองปรีชา ม.2 ต.พุกร่าง เกษตรกรเจ้าของฟาร์มไก่พื้นเมือง (ลูกผสม) ว่าฝนตกหนักต่อเนื่อง นำ้ได้หลากเข้าท่วมฟาร์ม ทำให้ไก่ในฟาร์มได้รับผลกระทบ เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่คืนวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 21.00 น.-วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 02.00 น. สามารถช่วยเหลือไก่ได้ ประมาณ 900 ตัว โดยสรุป ความเสียหายดังนี้
          1. ไก่ อายุ 10 วัน ตาย 2,000 ตัว
          2. ไก่ อายุ 2 เดือน ตาย 560 ตัว
          มูลค่าความเสียหาย 200,000 บาท

ทั้งนี้ ทางผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลตำบลพุกร่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป