pic5 04102022เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วม"พิธีปล่อยรถขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย" โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นำทัพปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ถุงยังชีพ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พร้อมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมกันทั่วประเทศ