pic7 06102022เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565  อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์นำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ได้แก่ หญ้าแห้งจำนวน 10,000 กิโลกรัม  ถุงยังชีพปศุสัตว์ จำนวน 50 ถุง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีร่วมพิธี   มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 1,326 ราย โค 559 ตัว แพะ 1,048 ตัว สัตว์ปีก 676,889 ตัว สุกร 17  ตัว ซึ่งการเกิดภัยน้ำท่วมฯ ครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เช่น โค แพะ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ทำให้ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์