pic6 06102022เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565  อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเวชภัณฑ์ยาและแร่ธาตุก้อน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เวชภัณฑ์ยา จำนวน 65 ชุด (แร่ธาตุก้อน, ยาปฏิชีวนะ 3 ขวด, ยาบำรุง 1 ขวด, ยาแก้ไข้ 1 ขวด, ไซริงค์พร้อมเข็ม, ยาปฏิชีวนะชนิดผงละลายน้ำสำหรับสัตว์ปีก, วิตามินชนิดละลายน้ำสำหรับสัตว์ปีก) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน 65 ราย โคเนื้อ-โคนม 1,304 ตัว กระบือ 5 ตัว แพะ 235 ตัว แกะ 10 ตัว สัตว์ปีก 1,977 ตัว สุกร 308  ตัว